دولتها چگونه به بهره وری می رسند؟ چرا دولت ما بعد از انقلاب همواره با بهره وری منفی روبرو بوده است ؟ مولفه های دولت بهره ور کدامند؟ دولتمردان برای افزایش بهره وری چه اقدامی باید انجام بدهند ؟

کتاب حاضر که براساس راهکارهای بین المللی و بویژه سازمان بهره وری آسیایی تدوین شده است میسر روشنی را در اختیار دولتمردان می گذارد . کتاب حاضر در 370 صفحه مطالب و راهنماهای سازمان بهره وری آسیایی است که به ریشه های علل عدم بهره وری و همچنین راهکارهای افزایش بهره وری دولت ها و بخش عمومی می پردازد

برای تهیه کتاب بصورت مستقیم دایرکت کنید

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *