هدف اول در مشاوره و آموزش ، ایجاد مهارت است

2002
8001
4005
7002
3001
اتریش 1
ترکیه 3
بلغارستان 1
پتروشیمی تبریز
ترکیه2
cropped-Untitled-1.jpg
6001
4004
1003
سیمان تهران
کره 1
2002 8001 4005 7002 3001 اتریش 1 ترکیه 3 بلغارستان 1 پتروشیمی تبریز ترکیه2 cropped-Untitled-1.jpg 6001 4004 1003 سیمان تهران کره 1

 

                                             

کارت ویزیت فردی صفحه 1
کارت ویزیت فردی