My Books

لینک لیست مقالات  

لیست انتشارات ثبت شده در مرکز ملی اسناد ملی ایران

https://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do

‏شماره کتابشناسی ملی : ایران۸۰-۳۵۱۴۷
‏عنوان و نام پديدآور : م‍ع‍رف‍ی‌ ک‍ت‍اب‌
‏منشا مقاله : ، م‍دی‍ری‍ت‌، ش‌ ۵۵، ۵۶ ، (آذر، دی‌ ۱۳۸۰): ص‌ ۸۳ – ۸۴.
‏توصیفگر : ف‍ق‍ه‍ی‌ف‍ره‍م‍ن‍د، ن‍اص‍ر
‏توصیفگر : ک‍ت‍اب‌ ف‍رای‍ن‍د م‍دی‍ری‍ت‌ اج‍رای‍ی‌ (م‍راح‍ل‌ ‎SPDCA در ای‍ران‌)
‏توصیفگر : ج‍ل‍وداری‌م‍م‍ق‍ان‍ی‌، ب‍ه‍رام‌
‏توصیفگر : ک‍ت‍اب‌ راه‍ن‍م‍ای‌ اس‍ت‍ق‍رار و م‍م‍ی‍زی‌ م‍دی‍ری‍ت‌ ک‍ی‍ف‍ی‍ت‌ ج‍ام‍ع‌ ‎TQM
‏توصیفگر : دی‍وان‍گ‍اه‍ی‌، م‍ل‍وک‌
‏توصیفگر : ک‍ت‍اب‌ م‍دی‍ری‍ت‌ م‍ن‍اب‍ع‌ ان‍س‍ان‍ی‌ اس‍ت‍خ‍دام‌ و اداره‌ ک‍ارک‍ن‍ان‌
‏شماره کتابشناسی ملی : ایران۸۰-۳۷۰۸۴
‏سرشناسه : ج‍ل‍وداری‌م‍م‍ق‍ان‍ی‌، ب‍ه‍رام‌
‏عنوان و نام پديدآور : ن‍ق‍ش‌ ره‍ب‍ری‌ و م‍دی‍ری‍ت‌ در ک‍ی‍ف‍ی‍ت‌/ ج‍ل‍وداری‌م‍م‍ق‍ان‍ی‌، ب‍ه‍رام‌
‏منشا مقاله : ، روش‌، ش‌ ۶۷ ، (م‍ه‍ر ۱۳۸۰): ص‌ ۲۴.
‏توصیفگر : ره‍ب‍ری‌
‏توصیفگر : م‍دی‍ری‍ت‌
‏شماره کتابشناسی ملی : ایران۸۴-۱۲۰۹۷
‏سرشناسه : ج‍ل‍وداری‌م‍م‍ق‍ان‍ی‌، ب‍ه‍رام‌
‏عنوان و نام پديدآور : ت‍ع‍ام‍ل‌ م‍دل‌ ‎EFQM و ب‍رن‍ام‍ه‌ چ‍ه‍ارم‌ ت‍وس‍ع‍ه‌ اق‍ت‍ص‍اد ک‍ش‍ور/ ج‍ل‍وداری‌م‍م‍ق‍ان‍ی‌، ب‍ه‍رام‌
‏منشا مقاله : ، روش‌، ش‌ ۸۸، (آب‍ان‌ ۱۳۸۳): ص‌ ۳۶ – ۴۳.
‏توصیفگر : ب‍رن‍ام‍ه‌ چ‍ه‍ارم‌ ت‍وس‍ع‍ه‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌، اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ و ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌
‏توصیفگر : اس‍ت‍ان‍دارده‍ای‌ ک‍ی‍ف‍ی‌
‏توصیفگر : ب‍رن‍ام‍ه‌ه‍ای‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌
‏توصیفگر : ج‍ه‍ان‍ی‌ش‍دن‌
‏توصیفگر : س‍ازم‍ان‌ ت‍ج‍ارت‌ ج‍ه‍ان‍ی‌
‏نمایه سازی قبلی : نمایه سازی قبلی
‏شماره کتابشناسی ملی : ایران ۸۵-۱۶۹۲۹
‏سرشناسه : جلوداری‌ممقانی، بهرام
‏عنوان و نام پديدآور : اقتصاد مدیریت کیفیت/بهرام جلوداری‌ممقانی
‏منشا مقاله : تحول اداری ،ش ۴۷ ، زمستان ۱۳۸۴: : ص ۷۱ – ۹۰
‏توصیفگر : س‍ازم‍ان‌ ه‍ای‌ دول‍ت‍ی‌
‏توصیفگر : م‍دی‍ری‍ت‌
‏توصیفگر : اق‍ت‍ص‍اد
‏توصیفگر : کیفیت
‏توصیفگر : ایران
‏توصیفگر : س‍ی‍اس‍ت‌ ه‍ای‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌
‏توصیفگر : ت‍وس‍ع‍ه‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌[۱]
‏شماره کتابشناسی ملی : ایران
‏سرشناسه : ج‍ل‍وداری‌ م‍م‍ق‍ان‍ی‌، ب‍ه‍رام‌،‏‫ ۱۳۴۵ – ‏
‏عنوان و نام پديدآور : موازی‌کاریهای سازمان مدیریت سابق / بهرام جلوداری ممقانی
‏منشا مقاله : ایران ، ۴ تیر ۱۳۸۸ : ص ۷، ۱۷
‏توصیفگر : سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
‏توصیفگر : وزارت‌ خ‍ان‍ه‌ ه‍ا
‏توصیفگر : س‍اخ‍ت‍ار اداری‌
‏توصیفگر : ایران
‏شماره کتابشناسی ملی : ایران
‏سرشناسه : ج‍ل‍وداری‌ م‍م‍ق‍ان‍ی‌، ب‍ه‍رام‌،‏‫ ۱۳۴۵ – ‏
‏عنوان و نام پديدآور : استاندارد، ضرورتی انکارپذیر : زمانی مشترک برای تعیین حداقل معیارهای پذیرفته شده تولید کالا یا ارائه خدمات/بهرام جلوداری
‏منشا مقاله : همشهری ، ۱۳ مهر ۱۳۸۷ : ص ۱۸
‏توصیفگر : اس‍ت‍ان‍دارده‍ا
‏توصیفگر : رف‍اه‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌
‏توصیفگر : دول‍ت‌
‏توصیفگر : س‍ی‍اس‍ت‌ ه‍ای‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌
‏شماره بازیابی : ۸۵-۳۵۵۱۷
‏سرشناسه : جلو‌داری‌ممقانی، بهرام، ۱۳۴۵-
‏عنوان و نام پديدآور : نام‌ها و نشانه‌ها : نابینایان را در این شهر نمی‌بینیم/بهرام جلوداری‌ممقانی
‏منشا مقاله : ایران ، ۳ دی ۱۳۸۵: : ص ۱۲
‏توصیفگر : طرح تکریم ارباب رجوع
‏توصیفگر : ن‍ش‍ان‍ه‌
‏توصیفگر : Sign
‏توصیفگر : <ال‍ع‍لام‍ة=ع‍لام‍ة>
‏توصیفگر : م‍ع‍ل‍ولان‌ ج‍س‍م‍ی‌
‏توصیفگر : ایران
‏شماره کتابشناسی ملی : ایران۸۰-۵۹۶۹
‏سرشناسه : رض‍ای‍ان‍ی‌، اع‍ظم‌
‏عنوان و نام پديدآور : ب‍ه‍ب‍ود ک‍ی‍ف‍ی‍ت‌ ک‍الاه‍ای‌ ای‍ران‍ی‌ ف‍ق‍ط ع‍زم‌ م‍ل‍ی‌ م‍ی‌طل‍ب‍د/ رض‍ای‍ان‍ی‌، اع‍ظم‌
‏منشا مقاله : ، ص‍دای‌ ع‍دال‍ت‌، (۲۲ خ‍رداد ۱۳۸۰): ص‌ ۶.
‏توصیفگر : ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ش‍دن‌
‏توصیفگر : ت‍وس‍ع‍ه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌
‏توصیفگر : ت‍ول‍ی‍د ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌
‏توصیفگر : س‍ازم‍ان‌ ت‍ج‍ارت‌ ج‍ه‍ان‍ی‌
‏توصیفگر : ص‍ادرات‌ غ‍ی‍رن‍ف‍ت‍ی‌
‏توصیفگر : ای‍ران‌
‏توصیفگر : ج‍ل‍وداری‌م‍م‍ق‍ان‍ی‌، ب‍ه‍رام‌
‏سرشناسه : ج‍ل‍وداری‌ م‍م‍ق‍ان‍ی‌، ب‍ه‍رام‌، – ۱۳۴۵
‏عنوان و نام پديدآور : پ‍ی‍ش‍ن‍ه‍اد س‍ال‌ :۲۰۰۰‎] ISO 9001: 2000ای‍زو ۲۰۰۰ : ۹۰۰۱]: ب‍ا ن‍گ‍رش‍ی‌ ت‍طب‍ی‍ق‍ی‌ ب‍ه‌ اس‍ت‍ان‍دارده‍ای‌ س‍ال‌ ۱۹۹۴/ ت‍رج‍م‍ه‌ و ت‍ال‍ی‍ف‌ ب‍ه‍رام‌ ج‍ل‍وداری‌ م‍م‍ق‍ان‍ی‌
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: آزاده‌، ۱۳۷۷.
‏مشخصات ظاهری : ج‌، ۹۸ ص‌.م‍ص‍ور، ج‍دول‌
‏شابک : ۵۵۰۰‎964-6204-31-7
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏يادداشت : ص‌. ع‌. ب‍ه‌ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌:‎Bahram Jelodari. Mamaghani 2000 suggestion ISO 9001: 2000.
‏يادداشت : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ب‍راس‍اس‌ اطلاع‍ات‌ ف‍ی‍پ‍ا (ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ پ‍ی‍ش‌ از ان‍ت‍ش‍ار).
‏موضوع : ک‍ن‍ت‍رل‌ ک‍ی‍ف‍ی‌ — اس‍ت‍ان‍دارده‍ا
اس‍ت‍ان‍دارد ای‍زو ۹۰۰۱
‏رده بندی کنگره : ‏‫TS۱۵۶/۶/ج۸پ۹ ۱۳۷۷
‏رده بندی دیویی : ‏‫۶۵۸/۵۶۲
‏شماره کتابشناسی ملی : م‌۷۷-۱۳۹۸۴
‏سرشناسه : ج‍ل‍وداری‌ م‍م‍ق‍ان‍ی‌، ب‍ه‍رام‌،‏‫ ۱۳۴۵ – ‏
‏عنوان و نام پديدآور : س‍ی‍س‍ت‍م‌ ارزیابی ای‍م‍ن‍ی‌ و بهداشت حرفه‌ای ( ب‍راس‍اس‌ اس‍ت‍ان‍دارده‍ای‌ ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‍ی‌ 18001 OHSAS ) / ت‍ال‍ی‍ف‌ ب‍ه‍رام‌ ج‍ل‍وداری‌‌م‍م‍ق‍ان‍ی‌.
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: آزاده‌‏‫، ۱۳۷۹.
‏مشخصات ظاهری : ‏‫ز، ۱۴۲ ص‌.م‍ص‍ور، ن‍م‍ودار، ج‍دول‌.
‏شابک : ‏‫۸۰۰۰ ری‍ال‌‏‫: ‎964-6204-60-0 ؛ ‏‫۲۰۰۰۰ ریال ( چاپ چهارم )
‏يادداشت : ‏‫پ‍ش‍ت‌ ج‍ل‍د ب‍ه‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌:..‎Bahram Jelodari. Occupational health and safety.
‏يادداشت : چاپ چهارم : ۱۳۸۶.
‏یادداشت : ‏‫ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌: ص‌. ۱۴۲.
‏موضوع : استانداردهای ایزو ۱۴۰۰۰
ایمنی صنعتی — مدیریت
بهداشت صنعتی — استاندارد‌ها
‏رده بندی کنگره : ‏‫T۵۵‏‫/ج۸س۹ ۱۳۷۹
‏رده بندی دیویی : ‏‫۶۵۸/۴۰۸
‏شماره کتابشناسی ملی : م‌۷۹-۲۱۹۱۷
‏سرشناسه : ج‍ل‍وداری‌ م‍م‍ق‍ان‍ی‌، ب‍ه‍رام‌، – ۱۳۳۸
‏عنوان و نام پديدآور : اس‍ت‍ان‍دارده‍ای‌‎] ISO 9000ای‍زو ن‍ه‌ه‍زار] و ت‍ک‍ن‍ی‍ک‍ه‍ای‌ ن‍وی‍ن‌ م‍دی‍ری‍ت‌ ک‍ی‍ف‍ی‍ت‌/ ت‍ال‍ی‍ف‌ ب‍ه‍رام‌ ج‍ل‍وداری‌ م‍م‍ق‍ان‍ی‌؛ وی‍راس‍ت‍ار ع‍ل‍ی‌ ح‍ائ‍ری‌ اردک‍ان‍ی‌
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌آزاده‌.
ک‍رج‌: م‍وس‍س‍ه‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ و آم‍وزش‌ م‍دی‍ری‍ت‌، ۱۳۷۹.
‏مشخصات ظاهری : ۲۱۷ ص‌.م‍ص‍ور، ج‍دول‌، ن‍م‍ودار
‏شابک : ‎964-6204-05-8۷۰۰۰ری‍ال‌ ؛ ‎964-6204-05-8۷۰۰۰ری‍ال‌ ؛ ‎964-6204-05-8۷۰۰۰ری‍ال‌
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏يادداشت : پ‍ش‍ت‌ ج‍ل‍د ب‍ه‌ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌:‎B. Jelodari. Iso 9000 and modern technikues in Quality management.
‏يادداشت : چ‍اپ‌ دوم‌: ۱۲۰۰۰ :۱۳۷۹ ری‍ال‌
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌: ص‌. ۲۱۷
‏موضوع : اس‍ت‍ان‍دارده‍ای‌ ای‍زو ۹۰۰۰
ک‍ن‍ت‍رل‌ ک‍ی‍ف‍ی‌ — اس‍ت‍ان‍دارده‍ا
‏شناسه افزوده : م‍وس‍س‍ه‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ و آم‍وزش‌ م‍دی‍ری‍ت‌
‏رده بندی کنگره : TS۱۵۶/۶/ج‌۸ال‍ف‌۵ ۱۳۷۹
‏رده بندی دیویی : ۶۵۸/۵۶۲
‏شماره کتابشناسی ملی : م‌۷۷-۵۳۶۵
‏اطلاعات رکورد کتابشناسی : فهرست قبلی
‏سرشناسه : ج‍ل‍وداری‌ م‍م‍ق‍ان‍ی‌، ب‍ه‍رام‌، ۱۳۴۵ – ، گ‍ردآورن‍ده‌ و م‍ت‍رج‍م‌
‏عنوان و نام پديدآور : راه‍ن‍م‍ای‌ اس‍ت‍ق‍رار و م‍م‍ی‍زی‌ م‍دی‍ری‍ت‌ ک‍ی‍ف‍ی‍ت‌ ج‍ام‍ع‌‎]TQMت‍ی‌. ک‍ی‍و. ام‌]/ ت‍ال‍ی‍ف‌ و ت‍رج‍م‍ه‌ ب‍ه‍رام‌ ج‍ل‍وداری‌ م‍م‍ق‍ان‍ی‌
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: آزاده‌، ۱۳۸۰.
‏مشخصات ظاهری : د، ۱۴۹ ص‌.م‍ص‍ور، ج‍دول‌، ع‍ک‍س‌، ن‍م‍ودار
‏شابک : ‎964-6204-67-8۱۰۰۰۰ری‍ال‌ ؛ ‎964-6204-67-8۱۰۰۰۰ری‍ال‌
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏يادداشت : پ‍ش‍ت‌ ج‍ل‍د ب‍ه‌ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌:‎Bahram Jelodari. Guidelines for implementing and auditing TQM.
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌: ص‌. ۱۴۶
‏موضوع : ک‍ی‍ف‍ی‍ت‌ ف‍راگ‍ی‍ر — م‍دی‍ری‍ت‌
ک‍ن‍ت‍رل‌ ک‍ی‍ف‍ی‌
ت‍ض‍م‍ی‍ن‌ ک‍ی‍ف‍ی‌
‏رده بندی کنگره : HD۶۲/۱۵/ج‌۸ر۲
‏رده بندی دیویی : ۶۵۸/۵۶۲
‏شماره کتابشناسی ملی : م‌۸۰-۱۶۷۹۲
‏سرشناسه : ج‍ل‍وداری‌ م‍م‍ق‍ان‍ی‌، ب‍ه‍رام‌، – ۱۳۴۵
‏عنوان و نام پديدآور : راه‍ن‍م‍ای‌ اس‍ت‍ق‍رار و م‍م‍ی‍زی‌ س‍ی‍س‍ت‍م‌ م‍دی‍ری‍ت‌ ک‍ی‍ف‍ی‍ت‌‎]ISO 9001: 2000ای‍زو ]۲۰۰۰ :۹۰۰۱/ ت‍ال‍ی‍ف‌ و ت‍رج‍م‍ه‌ ب‍ه‍رام‌ ج‍ل‍وداری‌ م‍م‍ق‍ان‍ی‌
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: آزاده‌، ۱۳۸۱.
‏مشخصات ظاهری : ۱۱۲ ص‌.م‍ص‍ور، ج‍دول‌
‏فروست : (… س‍ری‌ ک‍ت‍ب‌ آم‍وزش‍ی‌ ش‍رک‍ت‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ م‍ش‍اور ت‍دب‍ی‍رگ‍س‍ت‍ر)
‏شابک : ‎964-6204-67-8۵۰۰۰ری‍ال‌ ؛ ‎964-6204-67-8۵۰۰۰ری‍ال‌ ؛ ‎964-6204-67-8۵۰۰۰ری‍ال‌ ؛ ‎964-6204-67-8۵۰۰۰ری‍ال‌
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏يادداشت : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ب‍راس‍اس‌ اطلاع‍ات‌ ف‍ی‍پ‍ا
‏يادداشت : پ‍ش‍ت‌ ج‍ل‍د ب‍ه‌ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌:‎Bahram Jelodari. ISO 9001: 2000 guidlines coimplementing and auditing.
‏يادداشت : چ‍اپ‌ س‍وم‌: ۱۳۸۴
‏يادداشت : چ‍اپ‌ دوم‌: ب‍ه‍ار ۷۰۰۰ :۱۳۸۳ ری‍ال‌
‏يادداشت : ع‍ن‍وان‌ روی‌ ج‍ل‍د:‎ISO 9001: 2000راه‍ن‍م‍ای‌ اس‍ت‍ق‍رار و م‍م‍ی‍زی‌ س‍ی‍س‍ت‍م‌ م‍دی‍ری‍ت‌ ک‍ی‍ف‍ی‍ت‌.
‏عنوان روی جلد : ‎ISO 9001: 2000راه‍ن‍م‍ای‌ اس‍ت‍ق‍رار و م‍م‍ی‍زی‌ س‍ی‍س‍ت‍م‌ م‍دی‍ری‍ت‌ ک‍ی‍ف‍ی‍ت‌.
‏موضوع : ک‍ن‍ت‍رل‌ ک‍ی‍ف‍ی‌ — اس‍ت‍ان‍دارده‍ا
اس‍ت‍ان‍دارد ای‍زو ۹۰۰۱
‏رده بندی کنگره : TS۱۵۶/۶/ج۸ر۲ ۱۳۸۱
‏رده بندی دیویی : ‏‫۶۵۸/۵۶۲
‏شماره کتابشناسی ملی : م‌۸۱-۱۹۷۹۲
‏سرشناسه : ج‍ل‍وداری‌ م‍م‍ق‍ان‍ی‌، ب‍ه‍رام‌، – ۱۳۴۵
‏عنوان و نام پديدآور : راه‍ن‍م‍ای‌ ع‍م‍ل‍ی‌ ب‍ه‍ب‍ود م‍س‍ت‍م‍ر ف‍رآی‍ن‍ده‍ا/ ت‍ال‍ی‍ف‌ و ت‍رج‍م‍ه‌ ب‍ه‍رام‌ ج‍ل‍وداری‌ م‍م‍ق‍ان‍ی‌
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: م‍رک‍ز آم‍وزش‌ و ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ای‍ران‌، ۱۳۸۲.
‏مشخصات ظاهری : [۳]، ب‌، ۸۲ ص‌.م‍ص‍ور، ج‍دول‌، ن‍م‍ودار
‏شابک : ‎964-7300-23-9 ؛ ‎964-7300-23-9
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏يادداشت : پ‍ش‍ت‌ ج‍ل‍د ب‍ه‌ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌:‎Bahram Jelodari. A practical quide to continuous improvment of process.
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌: ص‌. ۷۶
‏موضوع : م‍دی‍ری‍ت‌ ت‍ول‍ی‍د
ک‍ن‍ت‍رل‌ ک‍ی‍ف‍ی‌
‏شناسه افزوده : م‍رک‍ز آم‍وزش‌ و ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ای‍ران‌
‏رده بندی کنگره : ‏‫TS۱۵۵‏‫/ج۸ر۹ ۱۳۸۲
‏رده بندی دیویی : ۶۵۸/۵
‏شماره کتابشناسی ملی : م‌۸۱-۴۸۳۲۷
‏دسترسي به فايل تمام متن : برای دستیابی به فایل تمام متن منبع، به “تالار منابع رقمی” مراجعه فرمایید. آدرس الکترونیکی منبع
‏شماره کتابشناسی ملی : ‏‫۴۷۳۲۴۷۸
‏پدیدآور : محمدی، علی
‏عنوان و نام پديدآور : امکان‌سنجی و مدلسازی استقرار سیستم مدیریت کیفیت در صنعت حمل و نقل بین‌المللی جاده‌ای کالا در ایران ‌[منابع الکترونیکی: پایان نامه]/ پژوهشگر علی محمدی؛ استاد راهنما کامران فیضی؛ استاد مشاور جلوداری‌ممقانی.
‏مقطع و رشته تحصیلی : (کارشناسی ارشد): مدیریت صنعتی.
‏محل و سال اخذ مدرک : ‏‫۱۳۸۲، تهران.
‏نام دانشگاه/ پژوهشگاه : دانشگاه علامه طباطبائی، دانشکده حسابداری و مدیریت.
‏مشخصات نشر : ‏‫۱۳۸۲.
‏مشخصات ظاهری : ‏‫۱ منبع برخط (۲۷۵ ص.).
‏يادداشت : چکیده.
‏یادداشت : کتابنامه.
‏نوع منبع الکترونیکی : فایل متنی (PDF).
‏شناسه افزوده : ف‍ی‍ض‍ی‌، ک‍ام‍ران‌، ‏‫۱۳۳۱ -‏، استاد‌ راهنما
‏شناسه افزوده : ج‍ل‍وداری‌ م‍م‍ق‍ان‍ی‌، ب‍ه‍رام‌،‏‫ ۱۳۴۵ – ‏، استاد مشاور
‏توصیفگر : مدیریت کیفیت
ح‍م‍ل‌ و ن‍ق‍ل‌ ج‍اده‌ای‌
Road Transport
تکنیک های پشتیبانی تصمیم گیری
Decision Support Techniques
ال‍گ‍وه‍ا
Models
ام‍ک‍ان‌س‍ن‍ج‍ی‌
Feasibility Study
‏توصیفگر : ایران
Iran
‏شناسه افزوده : دانشگاه علامه طباطبایی. دانشکده مدیریت و حسابداری. گروه مدیریت صنعتی
‏سرشناسه : ج‍ل‍وداری‌ م‍م‍ق‍ان‍ی‌، ب‍ه‍رام‌
‏عنوان و نام پديدآور : ‎] ISO 14001: 2004ای‍زو ۲۰۰۴ :۱۴۰۰۱] اس‍ت‍ق‍رار و ارت‍ق‍ای‌ س‍ی‍س‍ت‍م‌ م‍دی‍ری‍ت‌ زی‍س‍ت‌ م‍ح‍ی‍طی‌/ ت‍ال‍ی‍ف‌ و ت‍رج‍م‍ه‌ ب‍ه‍رام‌ ج‍ل‍وداری‌ م‍م‍ق‍ان‍ی‌
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌ : آزاده‌ ، ۱۳۸۳.
‏مشخصات ظاهری : ص‌ ۷۹
‏شابک : ‎964-501-002-0۲۰۰۰۰ ری‍ال‌ :
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏موضوع : اس‍ت‍ان‍دارد ای‍زو ۱۴۰۰۱
م‍ح‍ی‍ط زی‍س‍ت‌ — م‍دی‍ری‍ت‌ — اس‍ت‍ان‍دارده‍ا
م‍ح‍ی‍ط زی‍س‍ت‌ — ح‍ف‍اظت‌ — اس‍ت‍ان‍دارده‍ا
‏رده بندی کنگره : TS۱۵۵/۷‏‫/ج۸الف۹ ۱۳۸۳
‏رده بندی دیویی : ‏‫۶۵۸/۴۰۸۳
‏شماره کتابشناسی ملی : م‌۸۳-۳۸۷۸۹
‏سرشناسه : ج‍ل‍وداری‌ م‍م‍ق‍ان‍ی‌، ب‍ه‍رام‌، ۱۳۴۵ – ، گ‍ردآورن‍ده‌ و م‍ت‍رج‍م‌
‏عنوان و نام پديدآور : ‎Ts 29001: 2003/‎]Isoای‍زو ۲۹۰۰۱] اس‍ت‍ان‍دارد م‍دی‍ری‍ت‌ ک‍ی‍ف‍ی‍ت‌ وی‍ژه‌ ص‍ن‍ای‍ع‌ ن‍ف‍ت‌، پ‍ت‍روش‍ی‍م‍ی‌ و گ‍از طب‍ی‍ع‍ی‌/ ت‍ال‍ی‍ف‌ و ت‍رج‍م‍ه‌ ب‍ه‍رام‌ ج‍ل‍وداری‌ م‍م‍ق‍ان‍ی‌
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: آزاده‌، ۱۳۸۳.
‏مشخصات ظاهری : ۷۰ ص‌.م‍ص‍ور، ن‍م‍ودار
‏فروست : (… س‍ری‌ ک‍ت‍ب‌ آم‍وزش‍ی‌ ش‍رک‍ت‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ م‍ش‍اور ت‍دب‍ی‍ر گ‍س‍ت‍ر)
‏شابک : ۱۰۰۰۰ری‍ال‌ ؛ ۱۰۰۰۰ری‍ال‌
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏يادداشت : پ‍ش‍ت‌ ج‍ل‍د ب‍ه‌ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌:…‎Iso 29001: Petroleum, petrochemical and natural.
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌: ص‌. ۶۹
‏موضوع : ک‍ن‍ت‍رل‌ ک‍ی‍ف‍ی‌ — اس‍ت‍ان‍دارده‍ا
اس‍ت‍ان‍دارد ای‍زو ۲۹۰۰۱
ت‍ض‍م‍ی‍ن‌ ک‍ی‍ف‍ی‌ — اس‍ت‍ان‍دارده‍ا
ک‍ن‍ت‍رل‌ ک‍ی‍ف‍ی‌ — م‍دی‍ری‍ت‌
‏رده بندی کنگره : ‏‫TS۱۵۶‏‫/ج۸الف۵ ۱۳۸۳
‏رده بندی دیویی : ‏‫۶۵۸/۵۶۲
‏شماره کتابشناسی ملی : م‌۸۳-۱۵۰۴۱
‏سرشناسه : ج‍ل‍وداری‌ م‍م‍ق‍ان‍ی‌، ب‍ه‍رام‌،‏‫ ۱۳۴۵ – ‏
‏عنوان و نام پديدآور : ت‍ع‍ال‍ی‌ س‍ازم‍ان‌ / ت‍ال‍ی‍ف‌ ب‍ه‍رام‌ ج‍ل‍وداری‌م‍م‍ق‍ان‍ی‌ ؛ [برای شرکت مهندسی مشاور تدبیرگستر].
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌ : م‍رک‍ز آم‍وزش‌ و ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ای‍ران‌‏‫ ‏‫‏‏، ۱۳۸۴.
‏مشخصات ظاهری : ‏‫[۸‏]، ۱۴۳ص. : م‍ص‍ور، ج‍دول‌، ن‍م‍ودار.
‏شابک : ‏‫‏‏۲۰۰۰۰ریال‏‫ : ‎964-7300-65-4 ؛ ‏‫۲۴۰۰۰ریال (چاپ دوم) ؛ ‏‫چاپ سوم‏‫ : 978-964-7300-65-0
‏يادداشت : ‏‫پشت جلد به انگلیسی: Bahram Jelodari. Excellence organization EFQM.‎
‏يادداشت : چاپ دوم: ۱۳۸۵(فیپا).
‏يادداشت : چاپ سوم: ۱۳۸۷ (فیپا).
‏يادداشت : عنوان دیگر: تعالی سازمان EFQM .
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌: ص‌. ۱۴۳.
‏موضوع : کیفیت فراگیر — مدیریت
مدیریت– ارزشیابی
کارآمدی سازمانی
‏شناسه افزوده : مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران
‏رده بندی کنگره : ‏‫HD۶۲/۱۵‏‫/ ج۸ت۷ ۱۳۸۴
‏رده بندی دیویی : ‏‫۶۵۸/۴۰۱۳
‏شماره کتابشناسی ملی : م‌۸۴-۱۱۲۶۹
‏عنوان و نام پديدآور : عصر کیفیت[پیایند: مجله]
‏مشخصات نشر : تهران: چاپ تندیس نقره‌ای، ۱۳۸۵ –
‏فاصله انتشار : فصلي
‏شاپا : 1735-5559
‏يادداشت : فهرستنویسی بر اساس شماره۲ پاییز ۱۳۸۵
‏یادداشت : آموزشی، پژوهشی و اطلاع‌رسانی مدیریت کیفیت و بهره‌وری
‏يادداشت : صاحب امتیاز و مدیرمسئول: بهرام جلو‌داری‌ممقانی
سردبیر: علی محمدی‌پور‌ممقانی
‏موضوع : کیفیت فراگیر — مدیریت– نشریات ادواری
بهره‌وری — مدیریت– نشریات ادواری
مدیریت کیفیت
مدیریت — نشریات ادواری
برنامه‌ریزی راهبردی — مدیریت — نشریات ادواری
‏شناسه افزوده : ج‍ل‍وداری‌ م‍م‍ق‍ان‍ی‌، ب‍ه‍رام‌،‏‫ ۱۳۴۵ – ‏
محمدی‌پور ممقانی، علی، سردبیر
‏رده بندی کنگره : ‏‫HD۶۲/۱۵
‏رده بندی د… : ‏‫۶۵۸/۴۰۱۳۰۵
‏شماره کتابشناسی ملی : ‏‫۱۷۶۹۸۵۱
‏زبان متن نوشتاري يا گفتاري و مانند آن : فارسی
‏سرشناسه : ج‍ل‍وداری‌ م‍م‍ق‍ان‍ی‌، ب‍ه‍رام‌،‏‫ ۱۳۴۵ – ‏
‏عنوان و نام پديدآور : مدیریت کیفیت و بهره‌وری در برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به همراه…/ تالیف بهرام جلوداری‌ممقانی.
‏مشخصات نشر : تهران: مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران‏‫، ۱۳۸۶.
‏مشخصات ظاهری : [۸]‏، ‫۱۶۴ ص.: جدول.
‏شابک : ‏‫۲۸۰۰۰ ریال : ‏‫978-964-2841-21-9
‏وضعیت فهرست نویسی : برون‌سپاری(فاپا)
‏موضوع : برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی، ۱۳۸۳ – ۱۳۸۷.
کیفیت فراگیر — ایران — مدیریت
‏موضوع : ایران — سیاست اقتصادی — ۱۳۸۳ – ۱۳۸۷
‏شناسه افزوده : مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران
‏رده بندی کنگره : ‏‫HC۴۷۳‏‫/ج۸م۴ ۱۳۸۶
‏رده بندی دیویی : ‏‫۳۳۰/۹۵۵
‏شماره کتابشناسی ملی : ‎۱‎۱‎۱‎۵‎۴‎۹‎۱
‏سرشناسه : ج‍ل‍وداری‌ م‍م‍ق‍ان‍ی‌، ب‍ه‍رام‌،‏‫ ۱۳۴۵ – ‏
‏عنوان و نام پديدآور : استراتژی سازمانتان را خودتان تعیین کنید/ تالیف و ترجمه بهرام جلوداری‌ممقانی.
‏مشخصات نشر : تهران: مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران‏‫، ۱۳۸۷.
‏مشخصات ظاهری : ‏‫۱۹۳ ص.: مصور، جدول.
‏شابک : ‏‫۳۱۰۰۰ ریال‏‫ : ‏‫978-964-2841-48-6‏
‏وضعیت فهرست نویسی : فاپا
‏يادداشت : ‏‫پشت جلد به انگلیسی:‌ Bahram Jelodari Mamaghani. Create strategy for your own organization.
‏یادداشت : کتابنامه: ص. ۱۹۲ – ۱۹۳.
‏موضوع : برنامه‌ریزی راهبردی
برنامه‌ریزی سازمانی
‏رده بندی کنگره : ‏‫HD۳۰/۲۸‏‫/ج۸الف۵ ۱۳۸۷
‏رده بندی دیویی : ‏‫۶۵۸/۴۰۱۲
‏شماره کتابشناسی ملی : ‎۱‎۳‎۰‎۰‎۰‎۷‎۳
‏اطلاعات رکورد کتابشناسی : فاپا
‏سرشناسه : سازمان بین المللی استاندارد
International Organization for Stan-dardization
‏عنوان و نام پديدآور : استاندارد IS0 9001: 2008 / [سازمان بین‌المللی استاندارد] ؛ ترجمه مهدی ایروانی‌منش ؛ ویراستار نادره علیمیرزایی.
‏مشخصات نشر : تهران:شرکت فراب : آتنا‏‫ ، ۱۳۸۷.
‏مشخصات ظاهری : ‏‫۵۴ / ‏54 ص. ؛ ۵/۹ × ۵/۱۹ س‌م.
‏شابک : ‏‫۲۰۰۰۰ریال‏‫ : 978-964-8845-25-9
‏وضعیت فهرست نویسی : فیپا
‏يادداشت : فارسی- انگلیسی
‏يادداشت : صفحات مقابل شماره‌گذاری همسان دارد.
‏يادداشت : ‏‫عنوان اصلی: Quality management systems – requirements ,4th. ed.‎
‏يادداشت : کتاب حاضر قبلا با عنوان “استاندارد سیستم مدیریت کیفیت ISO: 9001: 2008 به همراه نکات تکمیلی و آموزشی” با ترجمه بهرام جلوداری ممقانی توسط مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران فیپا گرفته است.
‏عنوان دیگر : استاندارد سیستم مدیریت کیفیت ISO: 9001: 2008 به همراه نکات تکمیلی و آموزشی.
‏موضوع : استاندارد ایزو ۹۰۰۱
کنترل‌ کیفی — استاندارد‌ها
‏شناسه افزوده : ایروانی‌منش، مهدی، ‏‫۱۳۶۰ -‏، مترجم
‏شناسه افزوده : علیمیرزایی، نادره، ویراستار
‏رده بندی کنگره : ‏‫TS۱۵۶/۶‏‫/س۲الف۵ ۱۳۸۷الف
‏رده بندی دیویی : ‏‫۶۵۸/۵۶۲
‏شماره کتابشناسی ملی : ‎۱‎۶‎۵‎۰‎۲‎۵‎۸
‏اطلاعات رکورد کتابشناسی : فیپا
‏سرشناسه : سازمان بین‌المللی استاندارد
International Organization for Standardization
‏عنوان و نام پديدآور : ‏‫ایزو ۹۰۰۱/ ‏‫[سازمان بین‌المللی استاندارد]؛ مترجم پژمان گلجان، امیر‌حسین خسروجردی.
‏مشخصات نشر : تهران: عترت نو، ‏‫۱۳۸۸.
‏مشخصات ظاهری : ‏‫۶۷، 61 ص.: جدول.
‏شابک : ‏‫978-600-91052-4-3
‏وضعیت فهرست نویسی : فیپا
‏يادداشت : فارسی – انگلیسی.
‏يادداشت : ‏‫عنوان اصلی: Quality management systems – requirements ,4th.
‏يادداشت : کتاب حاضر قبلا با عنوان “استاندارد سیستم مدیریت کیفیت ISO: 9001: 2008 به همراه نکات تکمیلی و آموزشی” با ترجمه بهرام جلوداری ممقانی توسط مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران منتشر شده است.
‏عنوان دیگر : استاندارد سیستم مدیریت کیفیت ISO: 9001: 2008 به همراه نکات تکمیلی و آموزشی
‏موضوع : استاندارد ایزو ۹۰۰۱
کنترل‌ کیفی — استاندارد‌ها
‏شناسه افزوده : گلجان، پژمان، ‏‫۱۳۶۰ -‏، مترجم
‏شناسه افزوده : خسروجردی، امیرحسین، ‏‫۱۳۶۱ -‏، مترجم
‏رده بندی کنگره : ‏‫TS۱۵۶/۶‏‫‏‫/س۲الف۵ ۱۳۸۸
‏رده بندی دیویی : ‏‫۶۵۸/۵۶۲
‏شماره کتابشناسی ملی : ‎۱‎۷‎۶‎۹‎۷‎۲‎۳
‏اطلاعات رکورد کتابشناسی : فیپا
‏سرشناسه : سازمان بین المللی استاندارد
‏عنوان و نام پديدآور : ‏‫استاندارد سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001: 2008 به همراه نکات تکمیلی و آموزشی/ [ سازمان بین‌المللی استاندارد]؛ ترجمه و تالیف بهرام جلوداری‌ ممقانی.
‏مشخصات نشر : تهران: مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران‏‫، ‏‫‏‏۱۳۸۸.
‏مشخصات ظاهری : ‏‫‏‏۶۸ ص.؛ ‏‫‏۱۰/۵×۱۹/۵س‌م.
‏شابک : ‏‫۱۳۰۰۰ ریال (چاپ اول) ؛ ‏‫۱۴۰۰۰ ریال: 978-964-2841-54-7
‏وضعیت فهرست نویسی : فاپا( چاپ دوم)/ برون‌سپاری.
‏يادداشت : ‏‫عنوان اصلی:  Quality management systems – requirements, 3rd ed., 2000.
‏يادداشت : ‏‫چاپ اول: بهمن ۱۳۸۷.
‏يادداشت : چاپ دوم.
‏يادداشت : چاپ سوم: ۱۳۹۰ (فیپا).
‏موضوع : استاندارد ایزو ۹۰۰۱
کنترل‌ کیفی — استاندارد‌ها
‏شناسه افزوده : ج‍ل‍وداری‌ م‍م‍ق‍ان‍ی‌، ب‍ه‍رام‌،‏‫ ۱۳۴۵ – ‏، مترجم
‏شناسه افزوده : مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران
‏رده بندی کنگره : ‏‫TS۱۵۶/۶‏‫/س۲الف۵ ۱۳۸۷
‏رده بندی دیویی : ‏‫۶۵۸/۵۶۲
‏شماره کتابشناسی ملی : ‎۱‎۵‎۸‎۹‎۱‎۷‎۰
‏اطلاعات رکورد کتابشناسی : فاپا
‏سرشناسه : ج‍ل‍وداری‌ م‍م‍ق‍ان‍ی‌، ب‍ه‍رام‌،‏‫ ۱۳۴۵ – ‏
‏عنوان و نام پديدآور : سازمان‌ متعالی/بهرام ج‍ل‍وداری‌ م‍م‍ق‍ان‍ی‌.
‏مشخصات نشر : تهران: مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران، ‏‫‏۱۳۸۹.
‏مشخصات ظاهری : ‏‫۱۶۸ ص.:مصور، جدول، نمودار.
‏شابک : ‏‫۳۷۰۰۰ ریال‏‫ : 978-600-173-011-5
‏وضعیت فهرست نویسی : فاپا
‏يادداشت : عنوان روی جلد: سازمان‌های متعالی همراه با تمرینات آموزشی و کارگاهی …
‏یادداشت : کتابنامه: ص. ۱۶۸.
‏موضوع : بنیاد اروپایی مدیریت کیفیت
‏موضوع : European Foundation for Quality Management
‏موضوع : کیفیت فراگیر — مدیریت
تحول سازمانی
سازمان
‏شناسه افزوده : مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران
‏رده بندی کنگره : ‏‫HD۶۲/۱۵‏‫/ج۸س۲ ۱۳۸۹
‏رده بندی دیویی : ‏‫۶۵۱/۳۰۶۸۴
‏شماره کتابشناسی ملی : ‎۲‎۱‎۹‎۱‎۴‎۷‎۷
‏سرشناسه : ج‍ل‍وداری‌ م‍م‍ق‍ان‍ی‌، ب‍ه‍رام‌،‏‫ ۱۳۴۵ – ‏
‏عنوان و نام پديدآور : ‏‫جوهره مدیریت [کتاب]‏‫: تجربه نیم‌قرن مدیریت (حاج آقا فضل‌ا… جواهری)‏‫/ گردآوری بهرام جلوداری.
‏مشخصات نشر : ‏‫تهران ‏‫: جواهری‏‫،‫۱۳۹۲.
‏مشخصات ظاهری : ‏‫۱۹۲ ص.‏‫؛ ۱۱×۱۵ س‌م.
‏شابک : ‏‫978-964-6574-57-1
‏وضعیت فهرست نویسی : فاپا
‏يادداشت : ‏‫عنوان روی جلد: جوهره مدیریت: تجربه نیم‌قرن مدیریت.
‏يادداشت : ‏‫عنوان دیگر: جوهره مدیریت.
‏عنوان روی جلد : ‏‫جوهره مدیریت: تجربه نیم‌قرن مدیریت.
‏عنوان دیگر : ‏‫تجربه نیم‌قرن مدیریت (حاج آقا فضل‌ا… جواهری).
‏عنوان دیگر : ‏‫جوهره مدیریت.
‏موضوع : جواهری، فضل‌الله، ‏‫۱۳۱۸ -‏‏‏
‏موضوع : مدیریت صنعتی
‏موضوع : موفقیت در کسب و کار
‏رده بندی کنگره : ‏‫HD۳۱‏‫/ج۸ج۹ ۱۳۹۲
‏رده بندی دیویی : ‏‫۶۵۸/۵۷۵۲
‏شماره کتابشناسی ملی : ‏‫ ۲۹۹۳۸۳۱
‏سرشناسه : ج‍ل‍وداری‌ م‍م‍ق‍ان‍ی‌، ب‍ه‍رام‌،‏‫ ۱۳۴۵ – ‏
‏عنوان و نام پديدآور : مدیریت دانش: فرآیندها،ابزارها و تکنیکهای استقرار بر اساس مدل سازمان بهره‌وری آسیایی/ تالیف و ترجمه بهرام جلوداری.
‏مشخصات نشر : تهران: مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران‏‫، ۱۳۹۳.
‏مشخصات ظاهری : ۲۲۷ص.: مصور،جدول،نمودار.‏‫؛ ۵/۱۴ × ۵/۲۱ س‌م.
‏شابک : ‏‫۱۱۰۰۰۰ ریال: ‏‫978-600-173-108-2
‏وضعیت فهرست نویسی : فاپا
‏يادداشت : ‏‫پشت جلد به انگلیسی: Bahram Jelodari Mamaghani.Knowledge management ….
‏یادداشت : کتابنامه: ص. ۲۲۴ – ۲۲۵.
‏موضوع : مدیریت دانش
جامعه اطلاعاتی
بازرگانی الکترونیکی
کارآفرینی
‏شناسه افزوده : مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران
‏رده بندی کنگره : ‏‫HD۳۰/۲‏‫/ج۸م۴ ۱۳۹۳
‏رده بندی دیویی : ‏‫۶۵۸/۴۰۳۸
‏شماره کتابشناسی ملی : ۳۷۰۱۶۳۳
‏سرشناسه : سازمان بین‌المللی استاندارد
International Organization for Standardization
‏عنوان و نام پديدآور : ‏‫ ISO 9001:2015 [کتاب]/ [ سازمان بین‌المللی استاندارد] ؛ ترجمه و تالیف بهرام جلوداری‌‌ممقانی.
‏مشخصات نشر : تهران: مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران، ‏‫۱۳۹۳.
‏مشخصات ظاهری : ‏‫۱۰۲ ص.: جدول ‏‫؛۵/۱۱×۲۱س‌م.
‏شابک : ‏‫۵۰۰۰۰ ریال‏‫:978-600-173-100-6
‏وضعیت فهرست نویسی : فاپا
‏يادداشت : ‏‫عنوان اصلی: Quality management systems – requirements, 2013.
‏يادداشت : ویراست قبلی کتاب حاضر در سالهای مختلف توسط ناشران متفاوت منتشر شده است.
‏يادداشت : عنوان دیگر: ‏‫استاندارد سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001:2015.
‏عنوان دیگر : ‏‫استاندارد سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001:2015.
‏عنوان گسترده : ‏‫ایزو نه هزار و یک…
‏موضوع : استاندارد ایزو ۹۰۰۱
‏موضوع : کنترل‌ کیفی — استاندارد‌ها
‏شناسه افزوده : ج‍ل‍وداری‌ م‍م‍ق‍ان‍ی‌، ب‍ه‍رام‌،‏‫ ۱۳۴۵ – ‏، مترجم
‏شناسه افزوده : مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران
‏رده بندی کنگره : ‏‫TS۱۵۶/۶‏‫‏‫الف‏‫/س۲الف۵ ۱۳۹۳
‏رده بندی دیویی : ‏‫۶۵۸/۵۶۲
‏شماره کتابشناسی ملی : ‏‫۳۵۵۹۴۵۴
‏سرشناسه : ج‍ل‍وداری‌ م‍م‍ق‍ان‍ی‌، ب‍ه‍رام‌،‏‫ ۱۳۴۵ – ‏
‏عنوان و نام پديدآور : ‏‫سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001:2015 [کتاب]/ مولف بهرام جلوداری‌ممقانی.
‏مشخصات نشر : تهران: وینا، ‏‫۱۳۹۴.
‏مشخصات ظاهری : ‏‫۸۴ ص.: مصور (رنگی)، نمودار (رنگی).‏‫؛ ‎۲۱/۵×۱۱/۵س‌م.
‏شابک : ‏‫۱۰۰۰۰۰ ریال:‏‫978-964-8816-23-5
‏وضعیت فهرست نویسی : فاپا
‏موضوع : استاندارد ایزو ۹۰۰۱
‏موضوع : کنترل‌ کیفی — استاندارد‌ها
‏رده بندی کنگره : ‏‫TS۱۵۶/۶‏‫‏‫‫‏‫‏‫/ج۸س۹ ۱۳۹۴
‏رده بندی دیویی : ‏‫۶۵۸/۵۶۲
‏شماره کتابشناسی ملی : ۴۰۸۸۲۹۵
‏سرشناسه : ج‍ل‍وداری‌ م‍م‍ق‍ان‍ی‌، ب‍ه‍رام‌،‏‫ ۱۳۴۵ – ‏، گردآورنده، مترجم
‏عنوان و نام پديدآور : ‏‫دستنامه ممیزان سیستم‌های کیفیت ISO … [کتاب]‏‫/ تالیف، ترجمه و گردآوری بهرام جلوداری‌ممقانی‏‫؛ [برای] مرکز ملی تایید صلاحیت ایران، انطباق کیفیت آسیا، موسسه ممیزی و صدور گواهینامه.
‏مشخصات نشر : تهران: وینا‏‫، ۱۳۹۴.
‏مشخصات ظاهری : ‏‫ض، ۲۴۳ ص.‏‫: جدول.‏‫؛ ۵/۱۱×۲۰س‌م.
‏شابک : ‏‫۱۴۰۰۰۰ ریال‏‫: ‏‫978-964-8816-30-3
‏وضعیت فهرست نویسی : ‏‫فاپا(چاپ دوم)
‏يادداشت : ‏‫چاپ دوم.
‏موضوع : کنترل‌ کیفی — دستنامه‌ها
‏موضوع : کنترل کیفی — مدیریت — دستنامه‌ها
‏موضوع : کنترل‌ کیفی — استاندارد‌ها
‏شناسه افزوده : سازمان ملی استاندارد ایران. مرکز ملی تایید صلاحیت ایران
‏شناسه افزوده : شرکت انطباق کیفیت آسیا AQC
‏شناسه افزوده : موسسه ممیزی و صدور گواهینامه
‏رده بندی کنگره : ‏‫TS۱۵۶‏‫/ج۸د۵ ۱۳۹۴
‏رده بندی دیویی : ‏‫۶۵۸/۵۶۲
‏شماره کتابشناسی ملی : ‎۲‎۴‎۸‎۲‎۹‎۹‎۷
‏سرشناسه : ج‍ل‍وداری‌ م‍م‍ق‍ان‍ی‌، ب‍ه‍رام‌،‏‫ ۱۳۴۵ – ‏
‏عنوان و نام پديدآور : راهنمای گام به گام استقرار ISO 9001:2015 به همراه کاربرگ‌های عملیاتی [کتاب]/ تالیف بهرام جلوداری‌ممقانی.
‏مشخصات نشر : تهران: آتی‌نگر، ‏‫۱۳۹۵.
‏مشخصات ظاهری : ‏‫۴۸ ص.: مصور، جدول، نمودار؛ ‏‫۲۲×۲۹ س‌م.
‏شابک : ‏‫۱۰۰۰۰۰ ریال :‏ ‫978-600-7631-22-5
‏وضعیت فهرست نویسی : فیپا
‏موضوع : استاندارد ایزو ۹۰۰۱
‏موضوع : ISO 9001 Standard
‏موضوع : کنترل‌ کیفی — استاندارد‌ها
‏موضوع : Quality control — Standards
‏رده بندی کنگره : ‏‫TS۱۵۶/۶‏‫/ج۸ر۲۴ ۱۳۹۵
‏رده بندی دیویی : ‏‫۶۵۸/۵۶۲
‏شماره کتابشناسی ملی : ‏‫۴۳۶۷۶۴۵
‏سرشناسه : ج‍ل‍وداری‌ م‍م‍ق‍ان‍ی‌، ب‍ه‍رام‌،‏‫ ۱۳۴۵ – ‏
‏عنوان و نام پديدآور : ابزارهای موفقیت سازمانی/ گردآوری و تالیف بهرام جلوداری‌ممقانی،مجید نامه‌گشای‌فرد.
‏مشخصات نشر : تهران: مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران‏‫، ۱۳۹۵.
‏مشخصات ظاهری : ‏‫۳۶۳ ص.: مصور،‌ جدول، نمودار.
‏شابک : ‏‫۲۰۰۰۰۰ ریال‏‫: 978-600-173-137-2
‏وضعیت فهرست نویسی : فاپا
‏يادداشت : ‏‫پشت جلد به انگلیسی: B. Jelodari, M. Namehgoshayfard. Organizational successful tools.
‏یادداشت : ‏‫کتابنامه : ص. ۳۵۵ – ۳۶۳.
‏موضوع : موفقیت در کسب و کار
Success in business
مدیریت
Management
‏شناسه افزوده : نامه‌گشای فرد، مجید، ‏‫۱۳۶۳ -‏
‏رده بندی کنگره : ‏‫HF۵۳۸۶‏‫/ج۸الف۲ ۱۳۹۵
‏رده بندی دیویی : ‏‫۶۵۰/۱
‏شماره کتابشناسی ملی : ۴۳۰۸۲۷۸
‏اطلاعات رکورد کتابشناسی : فاپا
‏سرشناسه : ج‍ل‍وداری‌ م‍م‍ق‍ان‍ی‌، ب‍ه‍رام‌،‏‫ ۱۳۴۵ – ‏
‏عنوان و نام پديدآور : ساخت سریع یک سازمان یادگیرنده [کتاب]: الزامات و پیش‌نیازهای ایجاد سازمان یادگیرنده و دانش‌محور…/ مولف و مترجم بهرام جلوداری‌ممقانی.
‏مشخصات نشر : تهران: وینا‏‫، ۱۳۹۶.
‏مشخصات ظاهری : ‏‫۴۸ص.: مصور، جدول، نمودار؛ ‏‫‏‏۱۴/۵×۲۰/۵ س‌م.
‏شابک : ‏‫۵۵۰۰۰ ریال‏‫978-964-8816-03-7 :‌‌
‏وضعیت فهرست نویسی : فاپا
‏يادداشت : ‏‫پشت جلد به انگلیسی: Bahram Jelodari, Building a learning organization requirements…
‏موضوع : یادگیری سازمانی
‏موضوع : Organizational learning
‏رده بندی کنگره : ‏‫HD۵۸/۸۲‏‫‏‫/ج۸س۲ ۱۳۹۶
‏رده بندی دیویی : ‏‫۶۵۸/۳۱۲۴
‏شماره کتابشناسی ملی : ۴۶۴۵۳۵۰
‏سرشناسه : ج‍ل‍وداری‌ م‍م‍ق‍ان‍ی‌، ب‍ه‍رام‌،‏‫ ۱۳۴۵ – ‏
‏عنوان و نام پديدآور : فقر مدیریتی/ نویسنده بهرام جلوداری.
‏مشخصات نشر : تهران: وینا‏‫، ۱۳۹۶.
‏مشخصات ظاهری : ‏‫۱۱۲ص.؛ ‏‫‏۱۴×۲۰/۵ س‌م.
‏شابک : ‏‫۹۰۰۰۰ ریال: ‏‫978-964-8816-36-5
‏وضعیت فهرست نویسی : فاپا
‏يادداشت : ‏‫پشت جلد به انگلیسی: Bahram Jelodari, Management poverty.
‏یادداشت : ‏‫کتابنامه: ۱۰۹-۱۱۲.
‏موضوع : مدیریت
Management
مدیران — آموزش — جنبه‌های روان‌شناسی
Executives — Training of — Psychological aspects
کارکنان — مدیریت — جنبه‌های روانشناسی
Personnel management — Psychological aspects
مدیران — راه و رسم زندگی
Executives — Conduct of life
‏رده بندی کنگره : ‏‫HD۳۷ /ف۲‏‫ج۷۸۳ ۱۳۹۶
‏رده بندی دیویی : ‏‫۶۵۸
‏شماره کتابشناسی ملی : ۴۶۷۷۹۶۷
‏اطلاعات رکورد کتابشناسی : فاپا
‏سرشناسه : ج‍ل‍وداری‌ م‍م‍ق‍ان‍ی‌، ب‍ه‍رام‌،‏‫ ۱۳۴۵ – ‏
‏عنوان و نام پديدآور : الزامات سیستم مدیریت انرژی ISO 50001: 2011 و الزامات ممیزی سیستم مدیریت انرژی ISO 50002: 2014/‏‫ مولفان بهرام جلوداری‌ممقانی، حامد اميری.
‏مشخصات نشر : تهران: وینا، ‏‫۱۳۹۶.
‏مشخصات ظاهری : ‏‫۱۴۸ ص.: نمودار.؛ ‏‫۱۴/۵ × ۲۱/۵ س‌م.
‏شابک : ‏‫۱۰۰۰۰۰ریال‏‫:‏ ‫978-964-8816-09-9
‏وضعیت فهرست نویسی : فاپا
‏يادداشت : فارسی- انگلیسی.
‏يادداشت : عنوان روی جلد: الزامات و ممیزی استاندارد مدیریت انرژی ISO 50002: 2014 ISO 50001: 2011.
‏عنوان روی جلد : الزامات و ممیزی استاندارد مدیریت انرژی ISO 50002: 2014 ISO 50001: 2011.
‏موضوع : استاندارد ایزو ۵۰۰۰۱
ISO 50001 Standard
استاندارد ایزو ۵۰۰۰۲
ISO 50002 Standard
انرژی — مصرف — مدیریت — استاندارد‌ها
Energy consumption — Management– Standards
کنترل‌ کیفی — استاندارد‌ها
Quality control — Standards
انرژی — حسابرسی — استانداردها
Energy auditing — Standards
‏شناسه افزوده : امیری، حامد، ‏‫۱۳۶۲ -‏‏‏‏
‏رده بندی کنگره : ‏‫TS۱۵۶/۶‏‫‏‫‏‫/ج۸الف۷ ۱۳۹۶
‏رده بندی دیویی : ‏‫۶۵۸/۵۶۲
‏شماره کتابشناسی ملی : ۴۹۴۴۰۰۶
‏اطلاعات رکورد کتابشناسی : فاپا
‏سرشناسه : ج‍ل‍وداری‌ م‍م‍ق‍ان‍ی‌، ب‍ه‍رام‌،‏‫ ۱۳۴۵ – ‏
‏عنوان و نام پديدآور : بهره‌وری تصادفی نیست:۳۱ ابزار برای ارتقاء بهره‌وری براساس راهنمای سازمان بهره‌وری آسیایی (APO)‏‫/ ترجمه و تالیف بهرام جلوداری‌ممقانی.
‏مشخصات نشر : تهران: وینا‏‫،۱۳۹۷.
‏مشخصات ظاهری : ‏‫۶۲ص.‏‫؛۵/۱۴×۵/۲۱س‌م.
‏شابک : 978-964-8816-62-4
‏وضعیت فهرست نویسی : فیپا
‏موضوع : سازمان بهره‌وری آسیایی
‏موضوع : Asian Productivity Organization
‏موضوع : بهره‌وری — کشورهای در حال رشد — مدیریت
*Productivity — Developing countries — Management
بهره‌وری صنعتی — کشورهای در حال رشد
Industrial productivity — Developing countries
کارآمدی سازمانی — کشورهای در حال رشد
Organizational effectiveness — Developing countries
‏رده بندی کنگره : ‏‫HC۴۱۵ /س۲‏‫ج۸ ۱۳۹۷
‏رده بندی دیویی : ‏‫۳۳۸/۴۵۰۹۵
‏شماره کتابشناسی ملی : ۵۲۲۰۰۶۹
‏اطلاعات رکورد کتابشناسی : فیپا
‏سرشناسه : ج‍ل‍وداری‌ م‍م‍ق‍ان‍ی‌، ب‍ه‍رام‌،‏‫ ۱۳۴۵ – ‏
‏عنوان و نام پديدآور : چک لیست ممیزی و الزامات استاندارد ISO 9001:2015/ بهرام جلوداری‌ممقانی.
‏مشخصات نشر : تهران: وینا‏‫، ‏‫۱۳۹۷.
‏مشخصات ظاهری : ‏‫۱۴۴ص.: جدول.
‏شابک : ‏‫978-964-8816-63-1
‏وضعیت فهرست نویسی : فیپا
‏موضوع : استانداردهای ایزو ۹۰۰۱
ISO 9001 Series Standards
کنترل‌ کیفی — استاندارد‌ها
Quality control — Standards
کیفیت فراگیر — مدیریت
Total quality management
‏رده بندی کنگره : ‏‫TS۱۵۶/۶‏‫/ج۸چ۸ ۱۳۹۷
‏رده بندی دیویی : ‏‫۶۵۸/۵۶۲
‏شماره کتابشناسی ملی : ۵۲۲۸۹۰۲
‏اطلاعات رکورد کتابشناسی : فیپا
‏سرشناسه : ج‍ل‍وداری‌ م‍م‍ق‍ان‍ی‌، ب‍ه‍رام‌،‏‫ ۱۳۴۵ – ‏
‏عنوان و نام پديدآور : الزامات چک لیست استاندارد ایزو ۹۰۰۱ ویرایش ۲۰۱۵/ تالیف و ترجمه بهرام جلوداری، شبنم حسینی.
‏مشخصات نشر : تهران : پیوند مهر ‏‫، ۱۳۹۷.
‏مشخصات ظاهری : ‏‫۱۳۶ص.
‏شابک : ‫978-600-5173-65-9
‏وضعیت فهرست نویسی : فیپا
‏موضوع : استاندارد ایزو ۹۰۰۱
ISO 9001 Standard
کنترل‌ کیفی — استاندارد‌ها
Quality control — Standards
کیفیت فراگیر — مدیریت
Total quality management
‏شناسه افزوده : حسینی، شبنم، ‏‫۱۳۶۰‏-
‏رده بندی کنگره : ‏‫TS۱۵۶/۶‏‫‏‫‫‏‫‏‫/ج۸الف۷ ۱۳۹۷
‏رده بندی دیویی : ‏‫۶۵۸/۵۶۲
‏شماره کتابشناسی ملی : ۵۴۵۳۲۵۱
‏اطلاعات رکورد کتابشناسی : فیپا
‏سرشناسه : ج‍ل‍وداری‌ م‍م‍ق‍ان‍ی‌، ب‍ه‍رام‌،‏‫ ۱۳۴۵ – ‏
‏عنوان و نام پديدآور : راهنمای عملی استقرار مدیریت دانش/ ترجمه و تالیف بهرام جلوداری‌ممقانی، مجید نامه‌گشای‌فرد، نیکو مهری؛ [برای] انجمن مدیریت ایران.
‏مشخصات نشر : تهران: آتی‌نگر: وینا، ‏‫‏۱۳۹۷.
‏مشخصات ظاهری : ‏‫و، ۱۴۰ ص.‏‫: مصور، جدول، نمودار‏‫؛ ‏‫۲۰/۹×۲۸/۹ س‌م.
‏شابک : ‏‫‏۲۰۰۰۰۰ ریال:‏‫978-622-6102-26-1
‏وضعیت فهرست نویسی : فاپا
‏يادداشت : کتاب حاضر بر اساس کتاب “The knowledge manager’s handbook : a step-by-step guide to embedding effective knowledge management in your organization” اثر ‫نیک‌ج. میلتون و پاتریک لمب نوشته شده، که در سال ۱۳۹۷ با عنوان “دستنامه مدیریت دانش: راهنمای گام به گام پیاده‌سازی موفق مدیریت دانش در سازمان” با ترجمه روح‌اله نوری و غلامرضا صفاری توسط شرکت چاپ و نشر بازرگانی فیپا دریافت کرده است.
‏يادداشت : عنوان روی جلد: راهنمای عملی استقرار مدیریت دانش: راهنمای گام به گام نهادینه‌سازی موثر سیستم مدیریت دانش در سازمان.
‏عنوان روی جلد : راهنمای عملی استقرار مدیریت دانش: راهنمای گام به گام نهادینه‌سازی موثر سیستم مدیریت دانش در سازمان.
‏عنوان دیگر : دستنامه مدیریت دانش: راهنمای گام به گام پیاده‌سازی موفق مدیریت دانش در سازمان.
‏موضوع : مدیریت دانش
Knowledge management
‏شناسه افزوده : نامه‌گشای فرد، مجید، ‏‫۱۳۶۳ -‏
‏شناسه افزوده : مهری، نیکو، ‏‫۱۳۶۳‏‏‏‏‏-
‏شناسه افزوده : میلتون، ‏‫نیک ج. . دستنامه مدیریت دانش: راهنمای گام به گام پیاده‌سازی موفق مدیریت دانش در سازمان
‏شناسه افزوده : لمب، پاتریک، ‏‫۱۹۶۰ – ‏ م. . . دستنامه مدیریت دانش: راهنمای گام به گام پیاده‌سازی موفق مدیریت دانش در سازمان
‏شناسه افزوده : انجمن مدیریت ایران
‏رده بندی کنگره : ‏‫HD۳۰/۲
‏رده بندی دیویی : ‏‫۶۵۸/۴۰۳۸
‏شماره کتابشناسی ملی : ۵۳۸۹۶۹۸
‏اطلاعات رکورد کتابشناسی : فاپا
‏سرشناسه : ج‍ل‍وداری‌ م‍م‍ق‍ان‍ی‌، ب‍ه‍رام‌،‏‫ ۱۳۴۵ – ‏
‏عنوان و نام پديدآور : بهره‌وری در دولت: مدل‌ها و راهکارهای ارتقاء بهره‌وری در بخش عمومی و دولت براساس راهنمای سازمان بهره‌وری آسیایی (APO)/ ترجمه و تالیف بهرام جلوداری‌ممقانی.
‏مشخصات نشر : تهران: وینا: آتی‌نگر‏‫، ۱۳۹۹.
‏مشخصات ظاهری : ‏‫۴۰۸ ص.
‏شابک : ‏‫۸۵۰۰۰۰ ریال‏‫978-964-8816-80-8 :
‏وضعیت فهرست نویسی : فیپا
‏یادداشت : کتابنامه: ص. ۴۰۵.
‏عنوان دیگر : مدل‌ها و راهکارهای ارتقاء بهره‌وری در بخش عمومی و دولت براساس راهنمای سازمان بهره‌وری آسیایی (APO).
‏موضوع : سازمان بهره‌وری آسیایی
‏موضوع : Asian Productivity Organization
‏موضوع : بهره‌وری دولتی
Government productivity
بهره‌وری
*Productivity
بهره‌وری — مدیریت
*Productivity — Management
‏رده بندی کنگره : ‏‫HD۲۰۵۶
‏رده بندی دیویی : ‏‫۳۵۲/۳۷۵
‏شماره کتابشناسی ملی : ۷۵۶۴۶۰۷
‏اطلاعات رکورد کتابشناسی : فیپا
‏سرشناسه : ج‍ل‍وداری‌ م‍م‍ق‍ان‍ی‌، ب‍ه‍رام‌،‏‫ ۱۳۴۵ – ‏
‏عنوان و نام پديدآور : بهره‌وری دانش در بخش عمومی : توانمندسازی كارهای دانشی برای بهبود اثربخشی در ارائه خدمات دولتی و بخش عمومی/ تأليف بهرام جلوداری‌ممقانی.
‏مشخصات نشر : تهران: آتی‌نگر، ‏‫۱۴۰۰.
‏مشخصات ظاهری : ‏‫۱۳۸ ص.: مصور، جدول،‌ نمودار.
‏شابک : ‏‫۳۰۰۰۰۰ ریال:‏‫978-622-7571-19-6
‏وضعیت فهرست نویسی : فیپا
‏عنوان دیگر : توانمندسازی كارهای دانشی برای بهبود اثربخشی در ارائه خدمات دولتی و بخش عمومی.
‏موضوع : مدیریت دانش
Knowledge management
مدیریت دانش — ایران
Knowledge management — Iran
بهره‌وری
*Productivity
سازمان‌های دولتی
Administrative agencies
نیروی انسانی — مدیریت
Manpower planning
‏رده بندی کنگره : ‏‫HD۳۰/۲
‏رده بندی دیویی : ‏‫۶۵۸/۴۰۳۸
‏شماره کتابشناسی ملی : ۷۶۴۳۵۱۸
‏اطلاعات رکورد کتابشناسی : فیپا

 

 

لینک لیست مقالات