دولت الکترونیک و بهره وری در بخش عمومی

;

معرفی کتاب بهره وری در بخش عمومی

;

ده اصل کلیدی برای تحقق نوآوری و بهره وری برای رهبران و مدیران بخش عمومی
;

نقش سرمایه اجتماعی در بهره وری

;

بهره وری در بخش عمومی

;

 


بهره وری در مدیریت دولتی ، مدیریت عملکرد


کیفیت یعنی عشق و باور

;

نقش رانت و پارتی بازی در عدم رشد بهره وری وری

;

کیفیت و تاثیر آن در بهره وری

;
———————————————–
پیش نیازهای ارتقای بهره وری
;
————————
رفتار ممیزان ایزو
;
———————————————————————————————–

 

https://www.aparat.com/v/S5F2r

https://www.aparat.com/v/9Fs7l

https://www.aparat.com/v/Q1uEk

https://www.aparat.com/v/0C6gN

https://www.aparat.com/v/WTOje

https://www.aparat.com/v/NezjT

https://www.aparat.com/v/J19wU

 

https://www.aparat.com/v/FxMOi

https://www.aparat.com/v/Hl8tM

https://www.aparat.com/v/fzrTN

https://www.aparat.com/v/Z5q6O

https://www.aparat.com/v/vdqaD

https://www.aparat.com/v/PSDaH

https://www.aparat.com/v/Kb9Hz

 

https://www.aparat.com/v/Zbpyx

https://www.aparat.com/v/IUyf1

https://www.aparat.com/v/IbjwM

https://www.aparat.com/v/NWLOq

 

https://www.aparat.com/v/LpUhv/%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1_%D8%AC%D9%84%D9%88%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D8%8C%D9%85%D8%AF%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B3_%D8%AF%D8%B1_%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA_%D8%A7%D8%B2_%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C