.1درک دولت از جایگاه و اهمیت معدن در افزایش تولید ناخالص ملی

.2آزاد سازی معادن و واگذاری آنها به اشخاص حقیقی و حقوقی توانمند

.3کاهش فرآیندهای اخذ مجوز بهره  برداری از معادن

.4عدم واگذاری معادن به نمایندگان مجلس دولت

.5بکارگیری مستقیم هزینه مالکانه معادن در معادن

.6استفاده از تکنولوژی روز در اکتشاف ، استخراج و بهره برداری

.7بروز رسانی دانش اکتشاف ، استخراج و بهره برداری

.8اجرای مدیریت علمی  و اقتصاد مهندسی  و مدیریت ریسک در معادن و صنایع معدنی

.9برگزاری دورهای  کارشناسی ارشد مدیریت معدن

.10تعیین مدت زمان یکساله برای صاحبان معادن در خصوص سرمایه گذاری

.11راه اندازی واحدهای تحقیق و توسعه و دانش در شرکت های معدنی

.12تشکیل شرکتهای SME   درحوزه معدن و پشتیبانی از آنان

.13تامین ایمنی و بهداشت حرفه ای در معادن

.14تامین رفاه و آسایش و آینده معدنکاران و تامین هزینه ریسک آنان

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *