عدم توجه به استانداردها به نفع کیست

استاندارد سازی به معنی تعیین معیارها و روشهای اندازه گیری فعالیتهاست ، استانداردسازی به همراه خود ایجاد حس مسئولیت ، شفاف سازی ، احترام به کارتیمی ، تعهد سازمانی وافزایش دانش و مهارت را بدنبال می آورد ، بنابر ین کاملا مشخص است که چه کسانی مخالف استاندارد سازی هستند

کیفیت نیاز به سرمایه انسانی دارد

استاندارد سازی به معنی تعیین معیارها و روشهای اندازه گیری فعالیتهاست ، استانداردسازی به همراه خود ایجاد حس مسئولیت ، شفاف سازی ، احترام به کارتیمی ، تعهد سازمانی وافزایش دانش و مهارت را بدنبال می آورد ، بنابر ین کاملا مشخص است که چه کسانی مخالف استاندارد سازی هستند