کیفیت و استاندارد و نقش دولت و انجمن ها

مشاهده فیلم اصلی از شبکه خبر   “بهرام جلوداری” از تحول در استاندارد کشور و سازمان استانداردسازی کشور گفت: نظارت این سازمان بر تولیدات داخلی بیشتر شده است. افزایش کیفیت رو به بهبود است. کارشناس مدیریت کیفیت و بهره‌وری کیفیت را به معنی رضایت مشتری معنی کرد و افزود: کیفیت Continue Reading