خیلی ها وقتی بر سکان مدیریت تکیه می کنند ، خود را بعنوان یک سیستم می بینید در حالیکه یک مدیرهم بخشی ازیک سیستم بشمار می آید ، هریک از اجزاء سازمان در تمامی واحدها بازیکنان یک تیم هستند ، فراموش نکنیم که مدیرعامل تمامی تیم نیست ، مدیرعامل باید با هنر خود تیم را هدایت کند ، افراد قوی را برای تیم انتخاب کرده ، آموزش داده و در راستای برد و پیروزی و برند شدن آنان را تشویق نماید و این کاملا با دیدگاه مدیریت اتوبوسی که با کسب سکان مدیریت همه را تغییر بدهیم و از نو تیم بسازیم کاملا مغایر با نگاه سیستمی و دانشی سازمان ها است ، این نگاه توهین به تمامی اصول مدیریت علمی و سیستمی است که در دنیا نتیجه خود را نشان داده است ، بکارگیری افراد غیر متخصص و صرفا به آشنایی هنر مدیریت محسوب نمیشود بکله ضد هنر و ضد مدیریت است ، نگاه کوتاه و بکارگیری کوته فکران بلی قربان گو نمی تواند سازمان را به اهداف خود برساند ، سازمان یک سیستم است و باید اجزای آن را روغن کاری کرد ، در کشور ما متاسفانه مدیریت اتوبوسی ضربه ای مهلک به مدیریت کشور زده است و نتیجه آن مدیریت قد کوتاهها در سازمان ها شده است
داستایوسکی در کتاب بیچارگان می نویسید :
سقف آزادی رابطه ای مستقیم با قامت فکری مردمان دارد ،
در جامعه ای که قامت تفکر و همت مردم کوتاه باشد
سقف آزادی هم به همان نسبت کوتاه می شود
وقتی سقف کوتاه باشد آدم های بزرگ سرشان آنقدر به سقف می خورد که حذف می شوند
مردم عوام هم برای بقا آنقدر سرشان را خم می کنند که کوتوله می شوند و سقف ها پایین و پایین تر می آید و مردم بیشتر و بیشتر قوز می کنند تا اینکه کمرخم می شود و دیگر نمی توانند قد راست کنند
در یک سازمان سیستمی کوتاه قدها باید قد بکشند و قد خود را افزایش دهند ، سقف ها باید بلند تر و بلند تر ساخته شود و سازمان برای 20 سال آینده برنامه ریزی نماید در سازمان سیستمی افراد قوی حذف نمی شوند بلکه راه برای آنان هموار می شود
دریک سازمان سیستمی مدیران ، کارکنان قوی تر را استخدام می کنند اما در یک سازمان غیر سیستمی مدیریت از استخدام کارکنان قوی هراس دارد چرا که ممکن یک روز او را به زمین بزنند ،
مدیران سازمان ها باید به تجربیات و دانش کارکنان قدیمی ارج نهند و آن دانش را در اختیار نیروهای جدید قرار بدهند تا خطاها را دوباره تکرار نکنند ، اما در یک سازمان غیر سیستمی و اتوبوسی تکرار ضرر وزیان برای سازمان اهمیتی ندارد چرا که نظام پاسخگویی و حساب دادن وجود ندارد و همین عدم حسابرسی حضور مدیران قد کوتاه را در سازمان ها و استفاده از مدیران اتوبوسی را زیادتر و زیادتر می کند