استراتژی های افزایش بهره وری در معدن و صنایع معدنی

.1درک دولت از جایگاه و اهمیت معدن در افزایش تولید ناخالص ملی .2آزاد سازی معادن و واگذاری آنها به اشخاص حقیقی و حقوقی توانمند .3کاهش فرآیندهای اخذ مجوز بهره  برداری از معادن .4عدم واگذاری معادن به نمایندگان مجلس دولت .5بکارگیری مستقیم هزینه مالکانه معادن در معادن .6استفاده از تکنولوژی روز Continue Reading