چرا بهره وری در کشور ما اتفاق نمی افتد؟

علل عدم تحقق بهره وری را باید در زیرساختهای کشور جست ، زیرساختهایی که هرکدام می توانند پیشران بهره وری باشند در کتاب حاضر این پیشران ها توضیح داده می شود و تاکید می شود حرکت به سمت بهره وری بدون تغییردر زیرساختها امکان پذیر نخواهد بود