آیا با افزایش قیمت بنزین ، مصرف آن نیز کاهش می یابد ؟

خیلی از مدیران برای کاهش مصرف بنزین ، افزایش قیمت آن را توصیه می کنند ، این راه یکی از کوتاه ترین راهکارها و ساده ترین راهکارها است که منجر به افزایش تورم و کاهش ارزش پول خواهد شد ، بنابر این توصیه می شود برای کاهش مصرف بنزین از روشهای بهره وری استفاده کرد .

بهره وری برق ، نگاه جامع و فرآیندی

بهره وری در برق با نگاه جامع و فرآیندی دکتربهرام جلوداری ، کارشناس ارشد بهره وری و کیفیت عضو هیات مدیره انجمن بهره وری ایران     قسمت اول : مولفه های بهره وری برق در فرآیندهای مرتبط با وزارت نیرو هنگامی که صحبت از بهره وری در برق می Continue Reading