خیلی از مدیران برای کاهش مصرف بنزین ، افزایش قیمت آن را توصیه می کنند ، این راه یکی از کوتاه ترین راهکارها و ساده ترین راهکارها است که منجر به افزایش تورم و کاهش ارزش پول خواهد شد ، بنابر این توصیه می شود برای کاهش مصرف بنزین از روشهای بهره وری استفاده کرد .

برای مشاهده کلیپ لینک زیر را کلیک کنید

کلیپ بهره وری در مصرف بنزین