ضرورت تغییر رویکرد در مدیریت

مدیردانا ، رهبر توانا ، تالیف : دکتر بهرام جلوداری

چالش‌ها و فرصت‌هایی که امروز و سال‌های آینده با آن‌ها روبرو هستیم، نیازمند یک طرز فکر جدید و ارتقای مستمرمهارت‌های مدیریت و رهبری است. آماده ای؟ دوره آموزش مدیران و رهبران با محتوای: برای رهبری و شکل دادن به جهانی در حال تغییر، مجهز شوید یاد بگیرید که چالش های Continue Reading